Objectius

El Grup Local d’Acció La Llacuna - GLA assumeix el compromís d’avançar cap a la sostenibilitat integral (individual, social i ecològica) del municipi de La Llacuna i de la societat i del país en el seu conjunt. En aquest sentit, estableix com a objectius:

Medi natural i rural

Promoure activitats, estudis i accions per a la preservació i la protecció del medi natural i rural.

Qualitat de l'aigua

Seguiment i millora de la qualitat de l’aigua així com impulsar i donar suport a la seva municipalització.

Gestió de residus

Promoure i contribuir a la millora de la gestió de residus.

Organització social

Fomentar la sobirania energètica i alimentària del municipi així com aquelles alternatives ecològiques a l’actual model de producció i d’organització social.

Sostenibilitat

Participar, fomentar, sensibilitzar en qualsevol altra finalitat orientada a la sostenibilitat social i ambiental

Gestió forestal

Difondre i impulsar la gestió forestal sostenible.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació vol dur a terme les activitats següents:
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Grups de treball

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, les han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions